તાજેતરની જાહેરાત                Show All

આવનાર જાહેરાત               Show All
Notice Board
Advt.No.9/201415-Main Exam English (Compulsory) Question Paper Subject Code : QDB-22 dated 18.09.2016
ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ–વર્ષ ૨૦૧૬માં પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવનાર જાહેરાતો (Calendarof Advertisements to be published during the year 2016)
ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ–વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ અંતર્ગત યોજાનાર પરીક્ષાઓનો કાર્યક્રમ (Calendar for the Examinations be conducted during the year 2016-2017 as on 28-07-2016)
ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગની અધિકૃત મોબાઈલ એપ્લીકેશન “GPSC (Official)” તારીખ ૦૫.૦૯.૨૦૧૬નાં રોજ લૉંચ કરવામાં આવેલ છે. જે GOOGLE PLAY STORE પર “GPSC (Official)” નાં નામે FREE APPLICATION તરીકે ઉપલબ્ધ છે.
...તમારો રોલ નબર જાણવા માટે અહી ક્લિક કરો
...તમારો કન્ફર્મેશન નબર જાણવા માટે અહી ક્લિક કરો
... Please CONFIRM the application on OJAS site to submit finally.
... અરજદારોને Print Call Letter optionમાં Confirmation Number અને જન્મ તારીખ નાખવાથી કોલલેટર / હોલ ટિકિટ Screen ઉપર મળશે. જેની પ્રિંટ લઇને પરીક્ષા આપવા આવવું.
... POPUP Blocker Off કરવું જરૂરી છે. દરેક Report New Window માં ખુલશે.
... Printer Settings માં A4 Size પેજ સેટ કરવુ.
... જે ઉમેદવારોને ફી ભરવાની બાકી હોય તેઓએ તાત્કાલિક પોસ્ટ ઓફિસમાં ફી ભરી દેવી.
... Mesg. : અરજદારોએ અનુભવનો ડેટા જાહેરાતમાં દર્શાવ્યા મુજબ નાખવા વિનંતિ.
... Mesg. : અરજદારોને શૈક્ષણિક લાયકાતો, વઘારાની લાયકાતો અને અન્ય લાયકાતો બરાબર સમજણ પૂર્વક નાખવા વિનંતિ.
... IE 8 અને તે પછીના browser માટે Compatibility View click કરવું. Browserની Text Size, Medium કે Small રાખવી.Available on Google Play
IDS
DISCLAIMER Designed & Developed By National Informatics Centre, Gujarat.
Best Viewed in Internet Explorer 7 or above and FireFox 3.5 or above browsers.