આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે વિભાગ/આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GPSC/201920/128
Post Inspector of Motor Vehicle, Class-2, Ports and Transport Department
Class Class-2
Department PORTS and TRANSPORT DEPARTMENT
Description / Duties All the duties and responsibilities of Inspector of Motor Vehicle, Class-2
PayScale Pay Matrix Level No: 8 : 44,900-1,42,400 and other allowances
Probation 2 years
Number of Posts
 
General
SC
ST
SEBC
General(EWS)
PH
Ex-Servicemen
Common
24
8
7
13
5
0
1
Female(Reserved)
8
3
2
4
1
-
-
Age A candidate shall not be less than 20 years of age and not be more than 35 years of age on the last day of the advertisement. Age will be calculated on the last date of the receipt of Narrated Original Advertisement
PH Description Not Applicable
Essential/Desirable Qualificaiton 1. Possess a Degree in Mechanical Engineering or Automobile Engineering obtained from a University established or incorporated by law in India or an institution deemed to be University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 or possess an equivalent qualification recognized as such by the Government for this pupose. 2. Have a valid light motor vehicle driving license on the date of appointment. 3. Have a minimum requisite standard of physique as specified in detailed Advertisement.
Experience(If any) Description Not Applicable
Any Other Conditions 1. Candidate shall carefully read the Advertisement No. and Name of the Post before Applying online. Candidates shall confirm the application only after verifying the details filled in the application form. 2. Any request or representation to correct any error or omission in the confirmed online application, or information filled in by the candidates shall not be accepted.