આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે વિભાગ/આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GPSC/202122/30
Post Gujarat Administrative Service, Class-1, Gujarat Civil Services, Class-1 & Class-2 & Gujarat Municipal Chief Officer Service, Class-2
Class Class-1 and Class-2
Department General Administrative Department
Description / Duties All the duties and responsibilities of the various posts included in the Gujarat Administrative Service, Class-1, Gujarat Civil Services, Class-1 & Class-2 & Gujarat Municipal Chief Officer Service, Class-2.
PayScale As shown in the Detailed Advertisement
Probation 2 years
Number of Posts
 
General
SC
ST
SEBC
General(EWS)
PH
Ex-Servicemen
Common
82
9
24
53
15
7
4
Female(Reserved)
26
2
5
15
3
-
-
Age A candidate shall not be less than 20 years of age and not be more than 35 years of age as on 13-10-2021 Age will be calculated as on the last date of receipt of application.
PH Description As shown in the Detailed Advertisement
Essential/Desirable Qualificaiton Any Graduate Appeared in last year or last semester of any Graduate Exam
Experience(If any) Description Not Compulsory
Any Other Conditions The candidates belonging to reserved category can apply against vacancies for Unreserved category and the criteria will be applicable as per Unreserved Category.