આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે વિભાગ/આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GPSC/202021/137
Post Medical Officer, Gujarat Medical Service, Class-2 and Tutor of Various Subject, General State Service, Class-2
Class Class-2
Department HEALTH and FAMILY WELFARE DEPARTMENT
Description / Duties All the duties and responsibilities of the Medical Officer, Gujarat Medical Service, Class-2 and Tutor of Various Subject, General State Service, Class-2
PayScale Rs.53,100 -1,67,800 Pay Matrix Level-9 (ROP-2016)
Probation 2 years
Number of Posts
 
General
SC
ST
SEBC
General(EWS)
PH
Ex-Servicemen
Common
438
73
159
286
119
30
10
Female(Reserved)
142
23
51
92
35
-
-
Age Minimum Age: Must have completed 20 years on the last date of Advertisement. Maximum Age: Must not have completed 35 years on the last date of Advertisement Age will be calculated on the last date of the receipt of the application.
PH Description As shown in the detailed advertisement
Essential/Desirable Qualificaiton 1. Possess a Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (M.B.B.S.) degree obtained from any of the Universities established or incorporated by or Under the Central or State Act in India; or any other Educational Institution recognized as such or declared to be deemed as a University Under Section 3 of the University Grants Commission Act,1956; Or Possess an equivalent qualification recognized under the Medical Council Act, 1956. 2. Possess the basic knowledge of computer application as prescribed in the Gujarat Civil Services Classification and Recruitment (General) Rules, 1967; 3. Possess adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both.
Experience(If any) Description Not Compulsory
Any Other Conditions The candidates belonging to the reserved category can apply against vacancies for the Unreserved Category and the criteria will be applicable as per the Unreserved Category. Other conditions as shown in the detailed advertisement.