આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે વિભાગ/આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GPSC/202021/24
Post Range Forest Officer, Class-2
Class Class-2
Department FOREST and ENVIRONMENT DEPARTMENT
Description / Duties All the duties and responsibilities of the Range Forest Officer, Class-2
PayScale Pay Matrix Level No: 7 : 39,900-1,26,600 and other allowances
Probation 2 Years
Number of Posts
 
General
SC
ST
SEBC
General(EWS)
PH
Ex-Servicemen
Common
22
3
10
11
5
0
0
Female(Reserved)
7
0
3
3
1
-
-
Age A candidate shall not be less than 20 years of age and not be more than 35 years of age as on the last date of receipt of application.
PH Description Not Applicable
Essential/Desirable Qualificaiton Possess a bachelor's degree obtained from any of the University established or incorporated by or under the Central or a State Act in India; or any other educational institution recognised as such or declared to be deemed as a University (Uni.) under section 3 of the UGC Act, 1956 in one of the following subjects as principal subject, namely:- Botany, Chemistry, Geology, Mathematics, Physics, Statistics, Zoology, Microbiology, Biotechnology, Biochemistry, Environmental Science, Animal Husbandry & Veterinary Science, Agriculture, Forestry, Horticulture, Engineering/Technology: Provided that notwithstanding anything contained in above clause the candidate who possesses a degree of B.Sc. (Agriculture) or B.Sc. (Horticulture) or B.Sc. (Forestry), must be obtained from any of the Agriculture Uni. or Horticulture Uni. established incorporated by or under the Central Agriculture Uni. Act or Central Horticulture Uni. Act or State Agriculture Uni. Act or State Horticulture Uni. Act in India.
Experience(If any) Description Not Applicable
Any Other Conditions 1. The candidates belonging to reserved category can apply against vacancies for Unreserved category and the criteria will be applicable as per Unreserved Category.