આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે વિભાગ/આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GPSC/202021/73
Post Assistant Professor, Paediatric Surgery, General State Service, Class-1
Class Class-1
Department HEALTH and FAMILY WELFARE DEPARTMENT
Description / Duties All the duties and responcibilities of Assistant Professor, Paediatric Surgery, General State Service, Class-1
PayScale Rs. 15600-39100 (PB-3); Grade Pay: Rs.7,000/-
Probation 2 Years
Number of Posts
 
General
SC
ST
SEBC
General(EWS)
PH
Ex-Servicemen
Common
0
0
0
1
0
0
0
Female(Reserved)
0
0
0
0
0
-
-
Age Minimum Age: Must have completed 21 years on the last date of Advertisement. Maximum Age: Must not have completed 43 years on the last date of Advertisement Age will be calculated on the last date of the receipt of application.
PH Description As mentioned in the detailed Advertisement.
Essential/Desirable Qualificaiton 1. Possess academic qualifications as specified in the annexure-l or annexure-lI obtained from any of the University established or incorporated by or under the Central or a State Act in India, or any other educational institution recognised as such or declared to be deemed as a University under section 3 of the University Grants Commission Act,1956, or possess an equivalent qualification recognised by the Medical Council of India2. Possess the basic knowledge of computer application as prescribed in the Gujarat Civil Services Classification and Recruitment (General) Rules, 1967; and 3. Possess adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both.
Experience(If any) Description As per the detailed advertisement.
Any Other Conditions 1. Any request or representation to correct any error or omission in the confirmed online application, or information filled in by the candidate shall not be accepted. 2. Candidates of EWS, S.E.B.C, S.C, and S.T can apply against General Category and criteria of General Category shall apply.