આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે વિભાગ/આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GPSC/202021/138
Post Deputy Section Officer (Legal Side), Class-3
Class Class-3
Department LEGAL DEPARTMENT
Description / Duties All the duties and responsibilities of the Deputy Section Officer (Legal Side), Class-3
PayScale Rs.39,900-1,26,600 (According to 7th Pay Commission)
Probation As pr Recruitment Rules
Number of Posts
 
General
SC
ST
SEBC
General(EWS)
PH
Ex-Servicemen
Common
11
2
3
2
1
1
1
Female(Reserved)
3
0
1
0
0
-
-
Age Minimum Age: Must have completed 20 years on the last date of Advertisement. Maximum Age: Must not have completed 38 years on the last date of Advertisement Age will be calculated on the last date of the receipt of the application.
PH Description As mentioned in the detailed advertisement
Essential/Desirable Qualificaiton 1. A candidate shall hold a Bachelor's Degree in Law (Special) or L.L.B (three years) or Bachelor's Degree in Law (integrated) of five years course obtained from any of the Universities established or incorporated by or under Central or State Act in India; or any other educational institution recognized as such or declared to be deemed as a University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 or possess an equivalent qualification recognized by the Government; and 2. Basic knowledge of Computer Application as prescribed in Gujarat Civil Services Classification and Recruitment (General) Rules 1967; 3. Possess adequate knowledge of Gujarati and / or Hindi.
Experience(If any) Description No
Any Other Conditions 1. Candidate shall carefully read the Advertisement No. and Name of the Post before Applying online. Candidates shall confirm the application only after verifying the details filled in the application form. 2. Any request or representation to correct any error or omission in the confirmed online application, or information filled in by the candidates shall not be accepted.