આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે વિભાગ/આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GPSC/201617/121
Post Gujarat Administrative Service,Class-1 and Gujarat Civil Services,Class-1 and Class-2
Class Class-1 and Class-2
Department General Administrative Department
Description / Duties Gujarat Administrative Service,Class-1 and Gujarat Civil Services,Class-1 and Class-2
PayScale For Class-I : ₹15,600-39,100 + ₹5,400 Grade-pay and other allowances (According to 6th Pay Commissi
Probation 2 years
Number of Posts
 
General
SC
ST
SEBC
PH
Ex-Servicemen
Common
184
20
54
77
5
0
Female(Reserved)
59
6
15
23
-
-
Age A candidate shall not be less than 20 years of age and not be more than 35 years of age as on 31/03/2017.
PH Description Low Vision Moderate, Blind, One Arm, One Leg, One Arm One Leg, Both Legs, Both Legs One Arm,
Essential/Desirable Qualificaiton Any Graduate Appeared in last year or last semester of any Graduate Exam
Experience(If any) Description Not Compulsory
Any Other Conditions The candidates belonging to reserved category can apply against vacancies for Unreserved category and the criteria will be applicable as per Unreserved Category.