આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે વિભાગ/આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GPSC/202223/11
Post Chief Officer, Class–3 in the Gujarat State Municipal Chief Officer’s Service
Class Class-3
Department Urban Developement and Urban Housing Department
Description / Duties All the duties and responsibilities of the Chief Officer, Class–3 in the Gujarat State Municipal Chief Officer’s Service
PayScale Rs. 39900-126600 (Pay Matrix Level 7)
Probation 1 Years
Number of Posts
 
General
SC
ST
SEBC
General(EWS)
PH
Ex-Servicemen
Common
0
2
2
1
3
3
1
Female(Reserved)
0
1
0
0
0
-
-
Age Minimum Age: Must have completed 20 years on the last date of Advertisement Maximum Age: Must not have completed 36 years on the last date of Advertisement Age will be calculated on the last date of the receipt of application.
PH Description As mentioned in the detailed advertisement
Essential/Desirable Qualificaiton 1. A Bachelor’s degree of any of the Universities established or incorporated by or under the Central or a State Act in India or any other educational institutions recognized as such or declared to be deemed as a University under section 3 of the University Grants Commission act, 1956. 2. Possess the basic knowledge of Computer applications as prescribed in Gujarat Civil Services Classification and Recruitment Rules, 1967 as amended from time to time. 3. Have adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both. 4. A candidate who has appeared or intends to appear or awaiting the result of the final semester/year of the required qualification can apply, but the candidate has to qualify and submit the required qualification as advertised before the last date of submitting the application for mains examination.
Experience(If any) Description No
Any Other Conditions (1) The candidates belonging to reserved category can apply against vacancies for Unreserved Category and the criteria will be applicable as per Unreserved Category.