આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે વિભાગ/આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GPSC/202223/22
Post Accounts Officer, Class-2, Gujarat Accounts Service
Class Class-2
Department FINANCE DEPARTMENT
Description / Duties All the duties and responsibilities of Accounts Officer, Class-2, Gujarat Accounts Service
PayScale Pay Matrix Level 8-Rs. 44,900 - 1,42,400
Probation 2 Years
Number of Posts
 
General
SC
ST
SEBC
General(EWS)
PH
Ex-Servicemen
Common
8
1
2
3
1
1
0
Female(Reserved)
3
1
0
1
0
-
-
Age Minimum Age: Must have completed 20 years on the last date of Advertisement. Maximum Age: Must not have completed 38 years on the last date of Advertisement Age will be calculated on the last date of the receipt of the application.
PH Description Candidate's having disability of B, LV (40-70)%, D, HH (40-70)%, BL, OL, OA, OAL, CP, LC, Dw, AAV, MDy, ASD, SLD, MI, MD can apply
Essential/Desirable Qualificaiton 1. Possess possess the qualification of B.Com, CA, ICWA, CMA, CS obtained from any of the Universities or institutions established or incorporated by or under the central or a state Act in India; or any other educational institution recognized as such or declared to be deemed as a University under section 3 of the University Grants Commission Act,1956;2. Possess the basic knowledge of computer application as prescribed in the Gujarat Civil Services Classification and Recruitment (General) Rules,1967; 3. Have adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both.
Experience(If any) Description Not Applicable
Any Other Conditions 1. Any request or representation to correct any error or omission in the confirmed online application, or information filled in by the candidate shall not be accepted.