આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે વિભાગ/આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GPSC/201819/79
Post Assistant Engineer (Civil), Class-2, Roads and Building Department
Class Class-2
Department Other
Description / Duties All the duties and responsibilities of Assistant Engineer (Civil), Class-2, Roads and Building Department
PayScale As per ROP 2016 pay matrix level 8 Rs. 44900-142400
Probation 2 Years
Number of Posts
 
General
SC
ST
SEBC
General(EWS)
PH
Ex-Servicemen
Common
155
13
37
52
28
13
7
Female(Reserved)
51
4
12
17
9
-
-
Age Minimum Age: Must have completed 20 years on the last date of Advertisement Maximum Age: Must not have completed 35 years on the last date of Advertisement . Age will be calculated on the last date of the receipt of Narrated Original Advertisement
PH Description Candidates having disability OA, OL AND HH can apply (percentage of disability i.e. Here considering PD between 40% to 100%). The candidates possessing other than the prescribed physical disabilities are not eligible to apply.
Essential/Desirable Qualificaiton (1) Possess a degree in Engineering (Civil) or Technology (Civil) obtained from any of the Universities or institutions established or incorporated by or under the Central or State Act in India; or any other educational institutions recognized as such or declared to be a deemed as a University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956. (2). The basic knowledge of Computer Application as prescribed in the Gujarat Civil Services Classification and Recruitment (General) Rules, 1967; and (3). Adequate knowledge of Gujarati or Hindi or Both
Experience(If any) Description Not compulsory
Any Other Conditions Note:- The candidates belonging to reserved category can apply against vacancies for unreserved category and the criteria will be applicable as per Unreserved Category.