આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે વિભાગ/આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GPSC/201819/75
Post Chief Officer, Class–3 in the Gujarat State Municipal Chief Officer’s Service
Class Class-3
Department Urban Developement and Urban Housing Department
Description / Duties All the duties and responsibilities of Chief Officer, Class–3 in the Gujarat State Municipal Chief Officer’s Service
PayScale Rs. 39900-126600 (Pay Matrix Level 7)
Probation 2 Years
Number of Posts
 
General
SC
ST
SEBC
General(EWS)
PH
Ex-Servicemen
Common
26
3
0
8
0
1
3
Female(Reserved)
8
0
0
2
0
-
-
Age Minimum Age: Must have completed 20 years on the last date of Advertisement Maximum Age: Must not have completed 35 years on the last date of Advertisement Age will be calculated on the last date of the receipt of application.
PH Description (1) Out of above mentioned posts 03 posts are reserved for Ex- Servicemen and 01 post is reserved for Physically Disabled Candidate. Those candidates who have disability of O.A (One Arm affected) or O.L. (One Leg affected) can apply. The candidates p
Essential/Desirable Qualificaiton 1. A Bachelor’s degree of any of the Universities established or incorporated by or under the Central or a State Act in India or any other educational institutions recognised as such or declared to be deemed as a University under section 3 of the University Grants Commission act, 1956. 2. Possess the basic knowledge of Computer application as prescribed in Gujarat Civil Services Classification and Recruitment Rules, 1967 as amended from time to time. 3. Have adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both.
Experience(If any) Description No
Any Other Conditions (1) The candidates belonging to reserved category can apply against vacancies for Unreserved Category and the criteria will be applicable as per Unreserved Category.