આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે વિભાગ/આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GPSC/201819/111
Post Agriculture Officer, Class-2, Agriculture, Farmers Welfare and Co-Operation Department
Class Class-2
Department AGRICULTURE, FARMERS WELFARE AND CO-OPERATION DEPARTMENT
Description / Duties All the duties and responsibilities of Agriculture Officer, Class-2, Agriculture & Cooperation
PayScale Rs.9300-34800 ( Grade pay- Rs. 4400)
Probation 2 Years
Number of Posts
 
General
SC
ST
SEBC
General(EWS)
PH
Ex-Servicemen
Common
41
7
17
26
10
4
1
Female(Reserved)
13
2
6
9
3
-
-
Age Minimum Age: Must have completed 21 years on last date of Advertisement Maximum Age: Must not have completed 35 years on the last date of Advertisement . Age will be calculated on the last date of the receipt of Narrated Original Advertisement
PH Description Out of the total Posts 01 post is reserved for H.H.( Hearing Hadicapped having disability from 40% and above and up to 100%) and/or 01 post is reserved for O.L.(One leg affected) and O.A. (One Arm affected). Those candidates who have disability of
Essential/Desirable Qualificaiton Possess a Bachelor’s degree in Science (Agriculture)
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions NA